Presentations

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cindrigo will create these but will take several weeks.

September 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Download the Report HERE

Waste-to-Energy is a viable large-scale solution to landfills